head-of-filling-machines

Различноста и флексибилноста на машините за полнење овозможуваат индустриите да го зголемат нивниот профит. Затоа, основно е тие да бидат исчистени и санитизирани брзо и ефикасно.

IKOCHIMIKI нуди средство за дезинфекција septoforte® 10 кое содржи квартерни амониум соли кои обезбедуваат исклучително ниво на санитаризација за главите од машините за полнење.

 

VALVES OF FILLER