Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιομηχανιών Χημικών Προϊόντων (CEFIC)

Ο οργανισμός CEFIC αντιπροσωπεύει 27.000 χημικές βιομηχανίες στην Ευρώπη που παράγουν το 29% των παγκόσμιων χημικών προϊόντων και απασχολούν  πάνω από 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους. Μέλη αποτελούν 28 εθνικές ομοσπονδίες της Ευρώπης, 50 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και 450 μέλη-επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.cefic.org

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994, από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.haci.gr

Υπεύθυνη Φροντίδα (ResponsibleCare)

Η Υπεύθυνη Φροντίδα είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία της χημικής βιομηχανίας που οδηγεί σε συνεχή βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος παραμένοντας ανοιχτή για διάλογο για τις δραστηριότητές της. Ιδρύθηκε το 1985 στον Καναδά και άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1990. Σήμερα συνδιοικείται από 53 εθνικούς οργανισμούς της χημικής βιομηχανίας παγκοσμίως.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.responsiblecare.org

Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

Το Γ.Χ.Κ. είναι μία υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που ιδρύθηκε το 1929 με το Νόμο 4328 και λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και με φορείς εργαστηριακού ελέγχου αναλόγου πεδίου δραστηριοτήτων του εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=3

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Ο Ε.Ο.Φ. ιδρύθηκε το 1983 με το Ν. 1316 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δημόσια Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα: φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών, τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, βιοκτόνων, ιατρικών βοηθημάτων και καλλυντικών.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eof.gr/web/guest/home


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

ECHA έχει την έδρα του στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμού χημικών ουσιών, διασφαλίζοντας τη συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την αξιολόγηση και την έγκριση προτάσεων για πειράματα, ο οργανισμός θα περιορίσει στο ελάχιστο τη χρησιμοποίηση ζώων σε πειράματα.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://echa.europa.eu/

Ένωση Ελλήνων Χημικών (E.E.X.)

Η Ε.Ε.Χ. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σκοπός της Ε.Ε.Χ. είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eex.gr/Pages/Default.aspx

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος (Π.Σ.)

Το Π. Σ. είναι Σώμα Ασφαλείας που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Έχει ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.fireservice.gr/pyr/site/home.csp

Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (Π.Ε.Ε.Δ.)

Η Π.Ε.Ε.Δ. είναι Σύνδεσμος (σωματείο του Άρθρου 78 του Α.Κ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά της, την διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών της. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των Επιχειρήσεων του τομέα των εθνικών μεταφορών σε όλη την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://peed.gr/cms/

Κέντρο Δηλητηριάσεων

Το Κέντρο Δηλητηριάσεων ιδρύθηκε το 1975. Κύριο αντικείμενο της λειτουργίας του είναι η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στους γιατρούς, τα νοσοκομεία και το κοινό για δηλητηριάσεις όλων των ηλικιών. Το Κέντρο είναι μοναδικό στη χώρα, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, οι δε πληροφορίες παρέχονται δωρεάν στο τηλέφωνο 210 7793777.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cc.uoa.gr/health/poisonic/

International Council of Chemical Associations (ICCA)

Ο οργανισμός ICCA είναι ένας παγκόσμιος θεσμός στη χημική βιομηχανία εκπροσωπώντας χημικούς παραγωγούς σε όλο τον κόσμο. Όραμά του είναι η παγκόσμια αναγνώριση της χημικής βιομηχανίας για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική της συνεισφορά στην κοινωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.icca-chem.org/Home/About-us/

WorldHealth Organization (WHO)

Ο οργανισμός WHO  είναι μία αρχή που υπηρετεί την υγεία των Ηνωμένων Εθνών. Ασχολείται με παγκόσμια θέματα υγείας διαμορφώνοντας  τους κανόνες και τις αρχές στον τομέα της υγείας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε χώρες και συντονίζοντας τις κατά καιρούς τάσεις στο χώρο της υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.who.int/en/