Европейски съвет на химическите индустрии (CEFIC)

Организацията CEFIC представлява 27 000 химически индустрии в Европа, произвеждащи 29% от световните химикали и наемащи над 1.2 милиона работници. Членове са 28 национални федерации на Европа, 50 големи мултинационални компании и 450 бизнес членал.

За Повече информация: www.cefic.org

Асоциация на химическата промишленост на Гърция (HACI)

HACI е основана през февруари 1994 г. от 28-те най-големи компании, занимаващи се с производство, съхранение и маркетинг на химикали в Гърция и сътрудничи с държавни органи, други научни и професионални организации, Европейския съюз и международни организации.

За Повече информация: www.haci.gr

Отговорна грижа 

Отговорна грижа е глобална инициатива за химическа промишленост, която води до непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и околната среда, оставайки отворени за диалог относно нйните дейности. Основана през 1985 г. в Канада, тя започва да функционира в Европа през 1990 г. Понастоящем тя се председателства от 53 национални организации в химическата промишленост по света.

За Повече информация: www.responsiblecare.org

Обща Държавна Лаборатория

ОДЛ е отдел на Министерството на финансите, създаден през 1929 г. по Закон 4328 и оперира на ниво Главна дирекция. Сътрудничи с други органи от публичния сектор, с местни и чуждестранни образователни и изследователски институции като част от изследователски програми, както и с лабораторни инспектори от подобна област на дейност в чужбина.

За Повече информация: http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=3

Национална организация по лекарствата 

Ε.Ο.Φ е основана през 1983 г. със Закон 1316 и е юридическо лице на публичното право на Министерството на здравеопазването и социалната солидарност. Мисията на ЕОФ е да защитава общественото здраве във връзка с движението в Гърция: лекарства за хуманна и ветеринарна медицина, медикаментозни фуражи и фуражни добавки, хранителни специалитети и хранителни добавки, биоциди, медицински средства и козметика.

За Повече информация:

http://www.eof.gr/web/guest/home

Европейска агенция по химически продукти (ECHA)

 ECHA има седалище в Хелзинки, Финландия и извършва процедури за регистрация, оценка, лицензиране и ограничаване на химични вещества, като осигурява съгласуваност в целия Европейски съюз. Чрез оценяване и приемане на предложения за експерименти, организацията ще сведе до минимум използването на животни в експерименти.

За Повече информация: http://echa.europa.eu/

Асоциация на гръцките химици (E.E.X.) 

EEX е юридическо лице, регулирано от публичното право под надзора на Министерството на промишлеността, енергетиката и технологиите. Цел на E.E.Х. е насърчаването на науката за химията в промишлеността, технологиите, образованието, научните изследвания и контрола, както и използването на собственото икономическо, социално и културно развитие на страната.

За Повече информация:

http://www.eex.gr/Pages/Default.aspx

Гръцка пожарна 

е орган по сигурността към Министерството на вътрешните работи, с местни власти, обхващащи цялата територия. Неговата мисия е да осигурява и защитава живота и имуществото на гражданите и държавата, както и горите и природните ресурси на страната от опасностите от пожари, природни бедствия и други бедствия.

За Повече информация:

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home.csp

Гръцка асоциация на транзитните дружества (Π.Ε.Ε.Δ.)

ГОТД е сдружение с нестопанска цел, сдружение с нестопанска цел, чиято основна грижа е опазването на интересите и решаването на секторните проблеми на компаниите-членки. От създаването си до днес тя е свързващата връзка на националните транспортни компании в Гърция. 

За Повече информация: http://peed.gr/cms/

Център за натравяния 

Центърът за натравяния е основан през 1975 г. Основната му цел е да предоставя информация и насоки на лекари, болници и обществеността за отравяния от всички възрасти. Центърът е уникален в страната, работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, а информацията се предоставя безплатно на тел. 210 7793777.

За  Повече информация:

http://www.cc.uoa.gr/health/poisonic/

Международен съвет на химическите асоциации (ICCA) 

ICCA е глобална институция в химическата индустрия, представляваща производителите на химикали по целия свят. Неговата визия е световното признание на химическата индустрия за нейния икономически, социален и екологичен принос към обществото.

За Повече информация:

http://www.icca-chem.org/Home/About-us/

Световна здравна организация (СЗО) 

СЗО е здравен орган на ООН. Той се занимава със световните здравни въпроси чрез оформяне на здравни правила и принципи, осигуряване на техническа помощ за страните и координиране на здравните тенденции от време на време.

За Повече информация: http://www.who.int/en/