cip-circuits

Со ЦИП методот (CIP-Cleaning in Place)- чистење во место, цевките, резервоарите и опремата се сигурно и лесно исчистени.

IKOCHIMIKI особено допринесува неговите клиенти да заштедат. Нанесувањето на линијата производи diresol® и levit® во процесот на чистење, ги намалува трошоците за хемикалии, енергија, вода и работна сила.

Подобрувањето на условите за работа во CIP системот е одговорност на техниките од IKOCHIMIKI.

Детергентите од линијата alcalit® се соодветни за еднофазно чистење. Тие содржат особена комбинација на органофосфорни соединенија и активни компоненти кои имаат моќ да го отстранат млечниот камен и солите од тврдината на водата, во исто време

 

 

Closed systems CIP